ZKDLJ-JSKD

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Domov Priznanja Pravilnik o priznanjih

Pravilnik o priznanjih ZKD Ljubjana

Na podlagi 17. člena statuta Zveze kulturnih društev Ljubljana je skupščina ZKD Ljubljana na svoji 13. seji 17.4.2013 sprejela dopolnitve dosedanjega pravilnika o priznanjih, ki ima sedaj naslednjo vsebino.


PRAVILNIK O PRIZNANJIH ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA


                                  1.    člen

Zveza kulturnih društev Ljubljana (v nadaljevanju: ZKD Ljubljana) uvaja s tem pravilnikom priznanja, ki jih podeljuje ljubiteljskim kulturnim društvom ter posameznicam in posameznikom za njihove izjemne dosežke in zasluge pri ustvarjanju, umetniškem vodenju, organiziranju in spodbujanju, kakor tudi pri podpiranju kulturnega dela v Mestni občini Ljubljana.

Priznanja se podeljujejo za dosežke in zasluge, pomembne za ljubiteljsko kulturno delo na mestni ravni. Ta priznanja se podeljujejo vsako leto.

                                  2.    člen

 Priznanja ZKD Ljubljana so:
 - bronasto, srebrno in zlato priznanje
 - častno priznanje.

Priznanja podpisuje in podeljuje predsednik ZKD Ljubljana ali od njega pooblaščena oseba.

                                 3.    člen

 Bronasto, srebrno ali zlato priznanje ZKD Ljubljana se podeli:
-    ljubiteljski kulturni skupini ali posameznici/-ku, ki se je s svojo vrhunsko izvedbo svoje programske zvrsti dokazala na tekmovanjih ali festivalih doma in/ali na tujem
-    posameznicam/-kom za enkratno umetniško stvaritev ali večletno ustvarjanje, umetniško vodenje in pedagoško-mentorsko delo. Priznanja se podeljuje, ker so slednji s svojim umetniškim ustvarjanjem, strokovno-pedagoškim delom pomembno obogatili programske zvrsti in kakovost izvedbe programov na svojem področju ljubiteljskega kulturnega dela in so se z rezultati takega dela uveljavili doma in/ali na tujem. Pri priznanjih za enkratne dosežke se upošteva tudi druga priznanja in nagrade, ki so jih dobili za svoje dosežke, na domačih ali tujih kulturnih prizoriščih, kjer so bili nagrajeni za svojo ustvarjalno ali poustvarjalno delo in so z vrhunsko izvedbo svoje programske zvrsti dosegli prepoznavno vrhunsko kvaliteto
-    posameznici/-ku, članu kulturnega društva, ki je z dolgoletnim predanim ter pretežno prostovoljnim delom pomembno prispeval(a) k ustvarjanju primernih organizacijskih, kadrovskih in materialnih pogojev ter medčloveških odnosov pri uresničevanju programov, oziroma veliko doprinesel(a) pri delovanju društva ali kulturne skupine, spodbujal(a) stike društva, oziroma skupine z ožjim in širšim družbenim okoljem ter skrbel(a) za dosledno izvajanje obveznosti in nalog ter pravic, ki jih je imelo društvo do svojega okolja.
    posameznici/-ku na svojem področju kot motivacija za nadaljnje delo (mladi in perspektivni kadri, kot so avtorji, mentorji, skladatelji, umetniški vodje, ipd.), ki pa je lahko večkrat predlagan za priznanje Zveze kulturnih društev Ljubljana.


                                4.    člen

Častno priznanje ZKD Ljubljana se podeli:
-    posameznicam/-kom, ki so na svojem območju, na katerem deluje ZKD Ljubljana in njeni člani, zaslužni za pomembno strokovno, moralno in gmotno spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Priznanja ZKD Ljubljana so častna. Podeljujejo se v obliki (častne) listine z imenom dobitnika ter umetniškim predmetom.                                                                       

                                5. člen

ZKD Ljubljana lahko izroča udeležencem svojih preglednih srečanj in skupnih programskih akcij na njihovo zahtevo listino o sodelovanju. Za pripravo in izročanje listin o sodelovanju je pristojna strokovna služba ZKD Ljubljana.

                                 6. člen

Predloge za priznanja ZKD Ljubljana lahko podajo njeni člani, ljubiteljska kulturna društva ali organi  ZKD Ljubljana na osnovi razpisa.

Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:
-    predlagateljevo ime in naslov
-    predlagančevo ime in naslov
-    pisno utemeljitev predloga
-    podpis predsednika člana ZKD Ljubljana, društva in žig društva, oz. podpis predsednika organa ZKD Ljubljana, ki predlaga kandidata/ko.

Predlogu so lahko priložena tudi strokovna mnenja, recenzije, priporočila poznavalcev.

                                 7. člen

Upravni odbor ZKD Ljubljana praviloma objavi vsako leto meseca septembra interni natečaj o zbiranju predlogov za priznanja ZKD Ljubljana, določi rok v katerem naj bi jih predlagatelji posredovali ter čas in kraj, kjer naj bi bila podeljena.

Predloge zbira odbor za priznanja ZKD Ljubljana.

Odbor imenuje upravni odbor ZKD Ljubljana in šteje 5 članov, njihov mandat traja štiri leta. Upravni odbor ZKD Ljubljana imenuje tudi predsednico(ka) odbora za priznanja. Mandat odbora za priznanje se izteče z mandatom upravnega odbora, ki ga  je imenoval. Člani odbora so lahko vnovič imenovani.

                                 8. člen

V skladu z 20. členom statuta ZKD Ljubljana odloča o dodelitvi, načinu in kraju priznanj upravni odbor ZKD Ljubljana. Priznanja ZKD Ljubljana se podeljujejo javno, praviloma v času  praznovanja slovenskega kulturnega praznika. Upravni odbor in odbor za priznanja skrbita, da s številom podeljenih priznanj ne škodita njihovemu ugledu. Priznanj se letno podeli osem, od tega lahko največ dve zlati priznanji.

                                 9. člen

Strokovna služba ZKD Ljubljana vodi evidenco o podeljenih priznanjih ZKD Ljubljana in imena dobitnikov objavlja na svoji spletni strani. Osebni podatki se lahko obdelujejo na osnovi zakonskih določil.

                                 10.    člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina ZKD Ljubljana.Predsednik ZKD Ljubljana

Lojze Adamlje

Priponke:
Prenesi to datoteko (pravilnik o priznanjih_2013.pdf)pravilnik o priznanjih_2013.pdf[PRAVILNIK O PRIZNANJIH]3886 Kb