ZKDLJ-JSKD

 • Povečaj velikost črk
 • Privzeta velikost črk
 • Zmanjšaj velikost črk

Splošno o članstvu in pristopna izjava

Ste kulturno društvo, ki ljubiteljsko deluje na področju glasbe, gledališča, plesa, literature, filma, videa, fotografije, likovnih dejavnosti? Če ste odgovorili za DA, potem vas vabimo, da se pridružite 108 - članski družini Zveze kulturnih društev Ljubljana.

Članstvo v ZKD Ljubljana je brezplačno, omogoča pa določene prednosti, kot so:

 • Obveščanje članov o aktualnih razpisih, dogodkih, izobraževanjih …
 • Promocija dogodkov, ki jih pripravljajo člani ZKD Ljubljana (objava na naši spletni strani ter razpošiljanje obvestil mailing bazi ZKD Ljubljana)
 • Možnost programskega sodelovanja
 • Brezplačna izobraževanja za člane (seminar o pripravi zaključnega računa za društva, delavnica vokalnega bobnanja, gledališke delavnice…)
 • upravičenost do ugodnosti in olajšav iz naslova skupnega sporazuma za kulturna društva v okviru plačevanja avtorskih nadomestil Združenju Sazas
 • Pomoč članom pri raznih administrativnih, birokratskih in ostalih ovirah pri njihovem delu 
 • Ostale podporne aktivnosti (aktivno sprejemanje predlogov društev ter sodelovanje z MOL in JSKD pri reševanju društvene problematike

Članstvo v ZKD Ljubljana je prostovoljno. Člani ZKD Ljubljana so lahko ljubiteljska kulturna društva z območja mesta občine Ljubljana, ki neprofitno izvajajo ljubiteljske kulturne programe na področju vokalne in instrumentalne glasbe, plesne, mažoretne, folklorne, gledališke, literarne, lutkarske, likovne, foto, video in filmske dejavnosti.

Kako se včlanim?

 1. V ZKD Ljubljana se lahko včlanite tako, da izpolnete spodaj pripeto pristopno izjavo, jo podpišete in žigosate, priložite  (lahko tudi naknadno) potrebne dokumente ter pošljete na naslov: Zveza kulturnih društev Ljubljana, Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana.
 2. Druga možnost pa je, da na upravni odbor ZKD Ljubljana naslovite vlogo za članstvo, kateri priložite: kopijo veljavnega statuta društva, kopijo potrdila AJPES – Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve, žiro račun društva ter izjavo, da sprejemate statut ZKD Ljubljana. O vlogi odloča upravni odbor ZKD Ljubljana. Zoper sklep upravnega odbora se lahko vlagatelj pisno pritoži na skupščino ZKD Ljubljana.


Članstvo v ZKD preneha:

•    S prostovoljnim izstopom
•    S prenehanjem člana
•    Z njegovo izključitvijo na podlagi odločitve častnega razsodišča

Član prostovoljno izstopi iz ZKD Ljubljana, če upravnemu odboru ZKD Ljubljana najkasneje v 15 dneh po sprejemu take odločitve pošlje pisno izjavo o odstopu. Bivši član je odgovoren za vse svoje obveznosti do ZKD Ljubljana, ki so nastale do dneva izstopa.

Pravice članov ZKD Ljubljana so:

•    Da sodelujejo pri delu organov ZKD Ljubljana, da volijo te organe in so vanje izvoljeni
•    Da od organov ZKD Ljubljana zahtevajo obravnavanje problematike s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter s področja dela organov ZKD Ljubljana
•    Da zahtevajo sklic izrednega zasedanja skupščine ZKD Ljubljana
•    Da od organov ZKD Ljubljana dobijo vse informacije o vprašanjih, ki so jih ti po tem statutu dolžni reševati
•    Da izstopijo iz članstva ZKD Ljubljana

Dolžnosti članov ZKD Ljubljana:

•    Da spoštujejo statut ZKD Ljubljana in druge splošne akte ZKD Ljubljana
•    Da sodelujejo pri delu organov ZKD Ljubljana
•    Da v rokih in na način, ki jih določijo organi ZKD Ljubljana, posredujejo verodostojne podatke o svojem delu in poslovanju